Ustawodawca nakłada na przedsiębiorcę bezwzględny obowiązek kontroli i właściwej organizacji pracy kierowców

Przedsiębiorstwo transportowe ponosi odpowiedzialność za naruszenia przepisów, których dopuszczają się kierowcy tego przedsiębiorstwa. Dotyczy to również sytuacji ,gdy naruszenie takie miało miejsce na terytorium innego Państwa Członkowskiego lub w państwie trzecim. Co więcej, brak możliwości bieżącej kontroli kierowcy nie zwalnia przedsiębiorcę z odpowiedzialności wynikającej z art. 92a ustawy o transporcie drogowym.