Dochodzenie zadośćuczynienia na podstawie art. 445 Kodeksu cywilnego oraz art. 448 Kodeksu cywilnego

Jeżeli zostało naruszone twoje dobro osobiste takie jak zdrowie, wolność lub integralność seksualna, to przysługuje Tobie możliwość dochodzenia zadośćuczynienia na podstawie art. 445 Kodeksu cywilnego lub art. 448 Kodeksu cywilnego. Wiąże się to z określonymi konsekwencjami, o których osoba ubiegająca się o zadośćuczynienie nie wie, a które mogą mieć istotny wpływ na jego zasądzenie.

Dochodzenie zadośćuczynienia na podstawie art. 445 Kodeksu cywilnego oraz art. 448 Kodeksu cywilnego

Odpowiedzialność cywilna lekarzy za błędy w sztuce medycznej

Każdy pacjent korzystający z usług lekarza ma prawo oczekiwać od niego wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością. W związku z tym, w każdej sytuacji lekarz powinien wystrzegać się niedopełniania swoich obowiązków, a w szczególności unikać tzw. błędów w sztuce medycznej. W przeciwnym przypadku, pacjent ma prawo dochodzenia słusznego odszkodowania za powstałą szkodę majątkową oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, z powodu zaistniałego błędu w sztuce medycznej.

Odpowiedzialność cywilna lekarzy za błędy w sztuce medycznej

Roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu krzywdy wyrządzonej czynem niedozwolonym sprzed dnia 3 sierpnia 2008 roku

Wciąż można dochodzić roszeń z powodu naruszenia dóbr osobistych bliskich ofiar wypadków komunikacyjnych. Przysługują one także w sprawach zdarzeń zaistniałych przed 2008 r.

Roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu krzywdy wyrządzonej czynem niedozwolonym sprzed dnia 3 sierpnia 2008 roku

Odpowiedzialność właściciela za psa pilnującego posesji

Właściciel psa ponosi odpowiedzialność za szkodę przez niego wyrządzoną. Jest to odpowiedzialność na zasadzie winy w nadzorze.

Odpowiedzialność właściciela za psa pilnującego posesji

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego

Poszkodowany właściciel samochodu może żądać odszkodowania według cen części oryginalnych

Poszkodowany może żądać odszkodowania według cen części oryginalnych, jeżeli takie części zostały zniszczone w wyniku wypadku.

Poszkodowany właściciel samochodu może żądać odszkodowania według cen części oryginalnych

O prawie do odszkodowania decyduje gatunek zwierzęcia, które wyrządziło szkodę

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 września 2015 r. orzekł o zgodności z Konstytucją przepisów art. 126 ust. 1 i 4 ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to, że powstanie szkody wyrządzonej jedynie przez ściśle wymienione w tej ustawie gatunki zwierząt umożliwia dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa. 

O prawie do odszkodowania decyduje gatunek zwierzęcia, które wyrządziło szkodę

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej podlegają szczególnemu rygorowi ochrony prawnej, a w przeważającej części są także przedmiotem tajemnicy lekarskiej. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pacjent, który zamierza umożliwić członkom rodziny lub innym osobom dostęp do informacji o jego stanie zdrowie lub dokumentacji medycznej, powinien udzielić tym osobom stosownego upoważnienia.

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta