Maksymalne kwoty potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz kwota wolna od potrąceń

Maksymalne kwoty potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz kwota wolna od potrąceń

Ustawodawca podchodzi do egzekucji z wynagrodzenia o pracę w sposób szczególny. Bierze on zatem pod uwagę fakt, że stanowi ono często jedyne źródło utrzymania dłużnika i jego rodziny. Szczegółowa regulacja zawarta jest w Kodeksie Pracy w art. 87 do 91. Według tych przepisów z wynagrodzenia za pracę po wcześniejszym odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych możemy potrącić tylko następujące należności:

 

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

 

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne,

 

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

 

4) kary pieniężne za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

 

Możliwe jest potrącenia 3/5 wynagrodzenia jednakże jest to możliwe tylko na poczet na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Potrącenia na pokrycie innych należności nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia. Warto pamiętać, że dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda z zakładowego funduszu nagród, czy należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku podlegają egzekucji na realizację świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

 

Kolejnym mechanizmem ograniczający egzekucję z wynagrodzenia za pracę stanowi kwota wolna od potrąceń. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie dotyczy to jednak należności wynikających ze świadczeń alimentacyjnych, te mogą być pokrywane do 3/5 minimalnego wynagrodzenia,

 

2) 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku potrącenia zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

 

3) 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku potrącaniu kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Jeżeli dany pracownik świadczy pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy powyższe kwoty podlegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Dodatkowo ustawodawca przewiduje stosowanie powyższego mechanizmu kwoty wolnej od potrąceń przy zmniejszaniu wynagrodzenia za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. W takim wypadku granicą jest minimalne wynagrodzenia netto przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy lub 80% minimalnego wynagrodzenia netto przy potrącaniu innych należności.

 

Marcin Markowski