Roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu krzywdy wyrządzonej czynem niedozwolonym sprzed dnia 3 sierpnia 2008 roku

Roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu krzywdy wyrządzonej czynem niedozwolonym sprzed dnia 3 sierpnia 2008 roku

Wciąż można dochodzić roszeń z powodu naruszenia dóbr osobistych bliskich ofiar wypadków komunikacyjnych. Przysługują one także w sprawach zdarzeń zaistniałych przed 2008 r. W postanowieniu Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 27 czerwca 2014 r. (III CZP 2/14), Sąd Najwyższy uznał, że za krzywdę powstałą wskutek śmierci poszkodowanego spowodowanej czynem niedozwolonym popełnionym przed dniem 3 sierpnia 2008 r. najbliższemu członkowi rodziny przysługuje zadośćuczynienie na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 KC.

 

Powoduje to sytuację, w której w przypadku członków rodziny, których bliscy zmarli w wyniku wypadku komunikacyjnego, jaki miał miejsce przed dniem wejścia w życie nowelizacji art. 446 KC, mają możliwość dochodzenia od sprawcy śmierci członka rodziny lub ubezpieczyciela zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Podstawą do tego będzie art. 448 KC. Zatem jeżeli członkowie rodziny otrzymali sumę pieniężną od ubezpieczyciela, zalecane jest rozważyć, czy otrzymana kwota została wypłacona tytułem odszkodowania czyli z art. 446 par. 1 do 3 KC i tytułem zadośćuczynienia z art. 448 KC, czy może jedynie tytułem odszkodowania.

 

Jeżeli wypłacona kwota nie wyczerpuje roszczenia członków rodziny z tytułu zadośćuczynienia za naruszenie szczególnej więzi rodzinnej, czyli nie doszło do kompensacja krzywdy, należy uznać, że droga do ich dochodzenia jest wciąż otwarta ze względu na 20-letni okres przedawnienia tego typu roszczeń.

 

Marcin Markowski

 

Źródła:

- Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 27 czerwca 2014 r. III CZP 2/14

- Kodeks Cywilny