O prawie do odszkodowania decyduje gatunek zwierzęcia, które wyrządziło szkodę

O prawie do odszkodowania decyduje gatunek zwierzęcia, które wyrządziło szkodę

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 września 2015 r. orzekł o zgodności z Konstytucją przepisów art. 126 ust. 1 i 4 ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to, że powstanie szkody wyrządzonej jedynie przez ściśle wymienione w tej ustawie gatunki zwierząt umożliwia dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa. Tym samym Trybunał Konstytucyjny nie przyjął argumentacji Prokuratora Generalnego, że przywołane przepisy mogą w sposób nieuzasadniony zabezpieczać interesy tylko niektórych rolników i leśników.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 126 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, Skarb Państwa odpowiada jedynie za szkody wyrządzone przez żubry (w uprawach, płodach rolnych i gospodarstwach leśnych), wilki i rysie (w pogłowiu zwierząt gospodarskich), niedźwiedzie (w pasiekach, pogłowiu zwierząt gospodarskich i uprawach rolnych) oraz bobry (w gospodarstwach rolnych, leśnych lub rybackich). Wyłączona jest zatem między innymi możliwość dochodzenia odszkodowań na skutek szkód, które powstały w wyniku działania innych zwierząt objętych ochroną gatunkową, np. wydr czy jastrzębi.

 

Trybunał Konstytucyjny uznał, iż istniejące uregulowania nie naruszają konstytucyjnych zasad równości wobec prawa oraz równej ochrony własności i innych praw majątkowych. Pewną szansą dla rolników i leśników narażonych na wyrządzenie szkód przez inne zwierzęta jest art. 126 ust. 12 ustawy o ochronie przyrody, upoważniający Radę Ministrów do rozszerzenia w drodze rozporządzenia katalogu gatunków zwierząt, za które odpowiada Skarb Państwa, kierując się potrzebą utrzymania ochrony gatunkowej zwierząt, które są zagrożone wyginięciem, a wyrządzają szkody w gospodarce.

 

Grzegorz Koziarski

 

Źródła:

1) ustawa o ochronie przyrody

2) Konstytucja RP

3) wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28.09.2015 r. (K 20/14)