Ustawodawca nakłada na przedsiębiorcę bezwzględny obowiązek kontroli i właściwej organizacji pracy kierowców

Ustawodawca nakłada na przedsiębiorcę bezwzględny obowiązek kontroli i właściwej organizacji pracy kierowców

Jednymi z najczęściej łamanych przepisów w branży transportowej są te dotyczące czasu pracy i obligatoryjnych przerw. Należy pamiętać, że po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 minut, chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku. Przerwę tę może jednak zastąpić przerwą długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut. Jest to tak zwana przerwa dzielona, z tym że tylko pierwsza przerwa musi nastąpić przed upływem czterech i pół godziny prowadzenia pojazdu. Druga musi być odebrana najpóźniej bezpośrednio po upływie czterech i pół godziny jazdy, gdyż nie mogą zostać naruszone warunki z akapitu pierwszego. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2014 r. II GSK 1281/13 pierwsza przerwa musi trwać co najmniej 15 minut, a druga - co najmniej 30 minut. Natomiast kolejności długości przerw nie wolno zmieniać.

 

Uwolnienie się od odpowiedzialności naruszenia przepisów wyznaczających normy czasu pracy kierowców wymaga wykazania przez przedsiębiorcę przesłanek z art. 92b ust. 1 i art. 92c ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. Sprowadza się to do udowodnienie przez przedsiębiorcę, że zapewnił właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w stosunku do prowadzenia przewozów drogowych, umożliwiającą przestrzeganie przez kierowców norm czasu pracy. Warto również pamiętać o zachowaniu prawidłowych zasady wynagradzania, Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 października 2014 r. II SA/Gl 536/14 wynagrodzenie kierowcy nie powinno zawierać składników wynagrodzenia lub premii zachęcających do naruszenia przepisów lub do działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 

Do zwolnienie przedsiębiorcy od odpowiedzialności za naruszenie prawa przez kierowcę dochodzi również wtedy, gdy nie miał on wpływu na powstanie naruszenia lub nie mógł tego przewidzieć. Jednakże sytuacja taka zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wyrażonym w wyroku z dnia 20 lutego 2014 r. III SA/Kr 923/13 ma miejsce gdy wyłączną winą za powstanie naruszenia ponosi osoba trzecia (kierowca) lub gdy naruszenie prawa jest wynikiem okoliczności całkowicie niezależnych od przewoźnika. Przedsiębiorca musi wykazać, że dołożył należytą staranność tzn. uczynił wszystko czego można od niego rozsądnie wymagać organizując przewóz, a jedynie wskutek niezależnych okoliczności lub nadzwyczajnych zdarzeń doszło do naruszenia prawa.

Marcin Markowski

 

Źródła:

- ustawa o transporcie drogowym

- Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2014 r. II GSK 1281/13

- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 października 2014 r. II SA/Gl 536/14

- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 lutego 2014 r. III SA/Kr 923/13