Nowelizacja przepisów o tzw. upadłości konsumenckiej umożliwia doprowadzenie do umorzenia w szerokim zakresie wierzytelności bez względu na ich wysokość i czas powstania.

Przepisy o upadłości konsumenckiej dotyczą osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Niewypłacalność może mieć źródła w różnych zdarzeniach i wynikać na przykład z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, jak również z wyroków i decyzji administracyjnych. Ustawa wymienia szczegółowo wierzytelności, które nie podlegają umorzeniu, między innymi zobowiązania o charakterze alimentacyjnym czy zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny.

Ponadto ogłoszenie upadłości wiąże się z wygaśnięciem roszczeń wobec upadłego ze strony poręczycieli, gwarantów i współdłużników umorzonych zobowiązań.

Niewielka ilość ogłoszonych w latach 2009-2014 upadłości (zaledwie 121 postępowań) w oparciu o przepisy obowiązujące od 31 marca 2009 r. regulujące tzw. upadłość konsumencką, wskazywała na pilną potrzebę weryfikacji zasad pozwalających osobom fizycznym na wykorzystanie w większym zakresie instytucji oddłużenia. Projekt reformy "konsumenckiego" postępowania upadłościowego ostatecznie zaowocował wejściem w życie dnia 31.12.2014 r. przepisów o tzw. nowej upadłości konsumenckiej.

Obserwacja praktycznego stosowania nowych rozwiązań prawnych wskazała na zdecydowaną poprawę sytuacji niewypłacalności dłużników, dając realną szansę umorzenia dłużnikom nieuregulowanych zobowiązań.

W naszej Kancelarii zajmujemy się kompleksową obsługą Klienta w zakresie upadłości konsumenckiej, w szczególności:

  • analizą sytuacji prawnej i finansowej
  • sporządzaniem wniosków o upadłość i wniosków układowych
  • reprezentacją przed wierzycielami oraz sądem upadłościowym

Nasi prawnicy, poprzez analizę stanu faktycznego sprawy, będą w stanie w skuteczny sposób wypracować odpowiednie rozwiązanie, właściwe dla specyfiki danego zadłużenia. W przypadku zadłużenia o charakterze alimentacyjnym, może być to na przykład podjęcie negocjacji z wierzycielem lub właściwymi organami.

W sytuacjach nietypowych, w celu umożliwienia złożenia wniosku o upadłość, oferujemy przygotowanie co najmniej półrocznego planu działania przygotowującego danego dłużnika do złożenia wniosku o upadłość.

W przypadku zadłużenia związanego z działalnością gospodarczą, oferujemy pomoc prawną związaną z postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego dotyczących podmiotów gospodarczych.

Upadłość konsumencka - zobacz artykuły na naszym blogu