Kancelaria zajmuje się pomocą prawną poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz innym osobom, którym z tytułu powstałej szkody przysługują roszczenia odszkodowawcze.

Specjalizujemy się przede wszystkim w:

  • dochodzeniu świadczeń z tytułu polisy AC (autocasco) – ubezpieczeń dobrowolnych, w których warunki przyznania odszkodowania zależą w przeważającej mierze od treści Ogólnych Warunków Umów obowiązujących w zakładzie ubezpieczeń oraz wariantów ubezpieczenia wybranych przez Klienta
  • dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu OC sprawcy wypadku – ubezpieczeń obowiązkowych za szkody wyrządzone ruchem pojazdu.

W sprawach dotyczących odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, możliwe jest dochodzenie odszkodowania w wysokości kosztów naprawy pojazdu i części niezbędnych do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku. W tym zakresie Kancelaria współpracuje z ekspertami oraz rzeczoznawcami, którzy ustalają przewidywane koszty naprawy, w tym między innymi oceniają zasadność uwzględnienia w kalkulacjach naprawy części oryginalnych i nowych, tak aby w sposób możliwie najbardziej dokładny pomóc Klientowi w sprecyzowaniu wysokości roszczenia,. Niekiedy zachodzi także podstawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu utraty wartości rynkowej pojazdu – w sytuacjach, w których pojazd będzie przedstawiał niższą wartość mimo tego, że został naprawiony w sposób prawidłowy.

Ponadto często występują przesłanki do dochodzenia także innych kosztów, które poniósł poszkodowany, a które pozostają w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym. Do takich należą między innymi koszty najmu samochodu zastępczego, holowania czy też koszty poniesione w celu udowodnienia przed zakładem ubezpieczeń wysokości roszczenia (np. sporządzone na zlecenie Klienta kosztorysy).

W przypadkach, w których doszło do powstania szkody osobowej możliwe jest także żądanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności sprawcy między innymi kosztów zakupu leków i innych materiałów medycznych, kosztów utraconego dochodu spowodowanego niezdolnością do pracy, jak również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Pomoc prawna w zakresie odszkodowań obejmuje prowadzenie tzw. postępowań likwidacyjnych przed zakładami ubezpieczeń oraz, w przypadku nieuwzględnienia na etapie tych postępowań roszczeń Klientów, także reprezentację w postępowaniach sądowych.