Ustawodawca nakłada na przedsiębiorcę bezwzględny obowiązek kontroli i właściwej organizacji pracy kierowców

Przedsiębiorstwo transportowe ponosi odpowiedzialność za naruszenia przepisów, których dopuszczają się kierowcy tego przedsiębiorstwa. Dotyczy to również sytuacji ,gdy naruszenie takie miało miejsce na terytorium innego Państwa Członkowskiego lub w państwie trzecim. Co więcej, brak możliwości bieżącej kontroli kierowcy nie zwalnia przedsiębiorcę z odpowiedzialności wynikającej z art. 92a ustawy o transporcie drogowym. 

Ustawodawca nakłada na przedsiębiorcę bezwzględny obowiązek kontroli i właściwej organizacji pracy kierowców

Dochodzenie zadośćuczynienia na podstawie art. 445 Kodeksu cywilnego oraz art. 448 Kodeksu cywilnego

Jeżeli zostało naruszone twoje dobro osobiste takie jak zdrowie, wolność lub integralność seksualna, to przysługuje Tobie możliwość dochodzenia zadośćuczynienia na podstawie art. 445 Kodeksu cywilnego lub art. 448 Kodeksu cywilnego. Wiąże się to z określonymi konsekwencjami, o których osoba ubiegająca się o zadośćuczynienie nie wie, a które mogą mieć istotny wpływ na jego zasądzenie.

Dochodzenie zadośćuczynienia na podstawie art. 445 Kodeksu cywilnego oraz art. 448 Kodeksu cywilnego

Egzekucja ze składników majątku dłużnika znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej

Często w obrocie prawnym ma miejsce sytuacja, gdzie wierzyciel nie może zaspokoić się z majątku dłużnika znajdującego się w Polsce. Nie jest to jednak koniec prawnych możliwości działania takiego wierzyciela, bowiem nie może on wykluczyć możliwości, że jego dłużnik posiada majątek w innym państwie Unii Europejskiej. Wtedy, po spełnieniu szeregu warunków i przejściu określonej procedury, wierzyciel ma szansę na zaspokojenie swojej wierzytelności z majątku dłużnika znajdującego się np. w Wielkiej Brytanii.

Egzekucja ze składników majątku dłużnika znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej

Odpowiedzialność cywilna lekarzy za błędy w sztuce medycznej

Każdy pacjent korzystający z usług lekarza ma prawo oczekiwać od niego wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością. W związku z tym, w każdej sytuacji lekarz powinien wystrzegać się niedopełniania swoich obowiązków, a w szczególności unikać tzw. błędów w sztuce medycznej. W przeciwnym przypadku, pacjent ma prawo dochodzenia słusznego odszkodowania za powstałą szkodę majątkową oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, z powodu zaistniałego błędu w sztuce medycznej.

Odpowiedzialność cywilna lekarzy za błędy w sztuce medycznej

Roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu krzywdy wyrządzonej czynem niedozwolonym sprzed dnia 3 sierpnia 2008 roku

Wciąż można dochodzić roszeń z powodu naruszenia dóbr osobistych bliskich ofiar wypadków komunikacyjnych. Przysługują one także w sprawach zdarzeń zaistniałych przed 2008 r.

Roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu krzywdy wyrządzonej czynem niedozwolonym sprzed dnia 3 sierpnia 2008 roku

Odpowiedzialność właściciela za psa pilnującego posesji

Właściciel psa ponosi odpowiedzialność za szkodę przez niego wyrządzoną. Jest to odpowiedzialność na zasadzie winy w nadzorze.

Odpowiedzialność właściciela za psa pilnującego posesji

Maksymalne kwoty potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz kwota wolna od potrąceń

Ustawodawca podchodzi do egzekucji z wynagrodzenia o pracę w sposób szczególny. Bierze on zatem pod uwagę fakt, że stanowi ono często jedyne źródło utrzymania dłużnika i jego rodziny.

Maksymalne kwoty potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz kwota wolna od potrąceń

Nawet niewielka zaległość w opłatach eksploatacyjnych wobec spółdzielni mieszkaniowej może doprowadzić do utraty mieszkania

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 27 sierpnia 2015 r. III CZP 42/15 dopuszczalna jest egzekucja świadczeń pieniężnych ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej będącej wierzycielem, bez uzyskania orzeczenia sądu o jego sprzedaży w drodze licytacji.

Nawet niewielka zaległość w opłatach eksploatacyjnych wobec spółdzielni mieszkaniowej może doprowadzić do utraty mieszkania

Członkowie zarządu spółki z o. o. ponoszą odpowiedzialność za niewypłacone wynagrodzenia za pracę

Możemy wyróżnić dwa warunki odpowiedzialności członków zarządu: 1) bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce, 2) niemożliwość powołania się na którąś z okoliczności uwalniających od odpowiedzialności wymienionych w § 2 art. 299 KSH. Warto podkreślić, że odpowiedzialność wszystkich członków zarządu za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 KSH jest solidarna.

Członkowie zarządu spółki z o. o. ponoszą odpowiedzialność za niewypłacone wynagrodzenia za pracę

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego

Poszkodowany właściciel samochodu może żądać odszkodowania według cen części oryginalnych

Poszkodowany może żądać odszkodowania według cen części oryginalnych, jeżeli takie części zostały zniszczone w wyniku wypadku.

Poszkodowany właściciel samochodu może żądać odszkodowania według cen części oryginalnych

O prawie do odszkodowania decyduje gatunek zwierzęcia, które wyrządziło szkodę

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 września 2015 r. orzekł o zgodności z Konstytucją przepisów art. 126 ust. 1 i 4 ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to, że powstanie szkody wyrządzonej jedynie przez ściśle wymienione w tej ustawie gatunki zwierząt umożliwia dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa. 

O prawie do odszkodowania decyduje gatunek zwierzęcia, które wyrządziło szkodę

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta

Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej podlegają szczególnemu rygorowi ochrony prawnej, a w przeważającej części są także przedmiotem tajemnicy lekarskiej. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pacjent, który zamierza umożliwić członkom rodziny lub innym osobom dostęp do informacji o jego stanie zdrowie lub dokumentacji medycznej, powinien udzielić tym osobom stosownego upoważnienia.

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta